Cart

Piapimo. A place of good and tiny things.

Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„Poznaj Piapimo”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem konkursu pod nazwą „Poznaj Piapimo” („Konkurs“) jest PIAPI & MORE Aneta Kowalska z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Cisowej 22/1, 62-069 Dąbrówka, NIP 6971917862, REGON 016264666, („Organizator”).

 1. Konkurs w zakresie możliwości dokonywania Zgłoszeń w sposób wskazany w §3 ust. 2 Regulaminu trwa w dniach 29.07 – 12.08.2021. („Okres Trwania Konkursu”). Okres Trwania Konkursu nie obejmuje okresu wydania nagród i składania reklamacji.
 2. Udział w Konkursie jest możliwy wyłącznie za pośrednictwem fanpage’a marki Piapimo na portalu społecznościowym Instagram oraz fanpage’a marki Piapimo na portalu Facebook. Przy czym możliwe jest to wyłącznie w poście informującym o Konkursie, który Organizator zamieści w dniu trwania konkursu, lub na swoim profilu na portalu Instagram.
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami serwisu Facebook lub Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie, ani z nimi powiązany, a Facebook lub Instagram nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Organizator jest przydzielającym nagrodę w rozumieniu art. 919 – 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne ustawienia (konfiguracje) urządzeń Uczestników, a także ustawienia występujące u dostawców Internetu i operatorów telekomunikacyjnych, z usług których korzystają Uczestnicy.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, mające stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego („Uczestnicy”).
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć członkowie władz ani pracownicy Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków.

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie wymaga posiadania aktywnego profilu w serwisie Instagram lub Facebook, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez serwis Instagram lub Facebook („Profil”), założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez Facebook lub Instagram oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Instagramu. Udział w Konkursie wymaga także posiadania niezablokowanej możliwości otrzymywania wiadomości prywatnych od fanpage na portalu  Instagram. Ustawienia prywatności Profilu ograniczające widoczność zdjęcia, uniemożliwiają udział w Konkursie.
 2. Aby wziąć udział w Konkursie, należy wejść na fanpage Piapimo na portalu Instagram lub Facebook, zapoznać się z Regulaminem Konkursu dostępnym po kliknięciu w link zamieszczony pod postem informującym o Konkursie („Post Konkursowy”) przenoszącym bezpośrednio do treści Regulaminu.
  1. Zasada Instagram: zaproś w komentarzu pod postem konkursowym do polubienia profilu marki Piapimo_official na Instagramie
  2. Zasada Facebook: zaproś w komentarzu pod postem konkursowym do polubienia profilu marki Piapimo Official na Facebooku
 3. Te sposoby zgłoszenia nazwane są w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”. 
 4. W chwili dokonania Zgłoszenia Uczestnik:
  1. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem Konkursu;
  2. oświadcza, iż spełnia wszystkie wymogi wskazane w Regulaminie;
  3. zobowiązuje się do przestrzegania zasad Konkursu, o których mowa w Regulaminie,
  4. oświadcza, że zapoznał się z obowiązkiem informacyjnym, dotyczącym przetwarzania danych osobowych w Konkursie, a który znajduje się w § 7 Regulaminu.
 5. Jeden Uczestnik może dokonać wyłącznie jednego Zgłoszenia w konkursie. Kolejne Zgłoszenia nie będą brane pod uwagę przy rozstrzygnięciu Konkursu.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji Zgłoszenia pod kątem jego zgodności z niniejszym Regulaminem, prawem i dobrymi obyczajami. Jeżeli przesłane przez Uczestnika Zgłoszenie będzie naruszać prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, będzie niestosowne, obraźliwe, wulgarne, lub w inny sposób naruszać będzie dobre obyczaje, ukazywać treści powszechnie uznane za naganne, niedopuszczalne, stanowiące reklamę produktów konkurencyjnych, bądź nie będzie spełniać wymagań Konkursu lub Regulaminu serwisu Facebook lub Instagram, Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcia Zgłoszenia przesłanego przez Uczestnika.
 7. Z Konkursu wykluczone są Zgłoszenia wysłane jako wiadomości prywatne lub umieszczone bezpośrednio na tzw. tablicy profilu portalu Facebook. 
 8. Po zakończeniu Okresu Trwania Konkursu, Koordynator wylosuje Zwycięzcę. W terminie 3 dni od dnia zakończenia konkursu Organizator powiadomi Zwycięzcę o wygranej za pomocą prywatnej wiadomości przesłanej za pośrednictwem serwisu Instagram.
 9. W celu otrzymania Nagrody, w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania powiadomienia o wygranej, Laureat powinien przesłać Organizatorowi za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: [email protected] wiadomość zawierającą dane niezbędne do realizacji wysyłki nagrody.  
 10. W przypadku:
  1. niewysłania przez Laureata wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej we wskazanym tam terminie;
  2. wysłania przez Laureata niekompletnej lub nieczytelnej wiadomości, o której mowa w ust. 9 powyżej;
  3. niespełnienia przez Laureata któregokolwiek z warunków przewidzianych w Regulaminie,

Laureat traci prawo do Nagrody, zaś dana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora. Dana Nagroda podlega ponownemu losowaniu Laureata.

 1. Nagroda zostanie wydana przez Organizatora na adres przesłany przez Laureata za pomocą wiadomości e-mail zgodnie z ust. 9 powyżej, w terminie najpóźniej 5 dni od dnia przesłania wiadomości z danymi, o którym mowa w ust. 9 powyżej.

§ 4. NAGRODY

Organizator w Konkursie przewidział 1 nagrodę („Nagroda”)  o wartości 300 PLN.

 1. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Nagrody nie podlegają wymianie na nagrody innego rodzaju, ani też Laureat nie może żądać zamiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny.
 3. Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. 

§ 5. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I PRAWA DO WIZERUNKU

 1. Przesłanie Organizatorowi przez Uczestnika Zgłoszenia, zgodnie z postanowieniami Regulaminu, jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnik:
  1. potwierdza, że jest wyłącznym autorem Zgłoszenia, posiada wszelkie majątkowe i osobiste prawa autorskie do Zgłoszenia, osobiście i samodzielnie zarządza własnymi prawami autorskimi, nikt inny nie jest upoważniony do reprezentowania jego praw w tym zakresie oraz, że jego prawa do Zgłoszenia nie są w żaden sposób ograniczone ani obciążone, że żadne osoby trzecie nie wystąpią w stosunku do Organizatora z żadnymi roszczeniami ani żądaniami z tytułu udzielonej licencji lub z tytułu wykonywania przez Organizatora przekazanych przez Uczestnika uprawnień lub naruszenia innych praw osób trzecich;  

§ 6. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej jako „Dane Osobowe”), jest Organizator, tj. PIAPI & MORE Aneta Kowalska z siedzibą w Dąbrówce przy ul. Cisowej 22/1, 62-069 Dąbrówka, NIP 6971917862, REGON 016264666. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) zwaną dalej „Ustawą”, oraz zgodnie z Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.
 2. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu związanym z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem (interes Organizatora rozumiany jest jako marketing jego towarów i usług własnych), jak również w celach związanych z rozpatrywaniem ewentualnych reklamacji Uczestników, a w przypadku laureatów także na potrzeby wydania Nagród.
 3. Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Organizatora oraz usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Organizatora i ich upoważnieni pracownicy. W celu realizacji Promocji dane Uczestnika zostaną także udostępnione operatorowi pocztowemu, kurierowi oraz podmiotom świadczącym usługi hostingowe zapewniające świadczenie usługi skrzynki e-mail. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko te podmioty, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
 4. Dane Osobowe Uczestników będą przechowywane do 12 miesięcy od dnia wydania Nagrody.
 5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu zgłoszenia swojego udziału w Konkursie.
 6. Uczestnik może skorzystać wobec Organizatora, w szczególności z następujących praw:
  1. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych i uzyskania informacji na temat ich przetwarzania, a w przypadku gdyby były nieprawidłowe ma prawo do żądania ich sprostowania (zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 i art. 33 Ustawy oraz art. 15 i 16 RODO),
  2. prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO (Uczestnik może żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych na okres weryfikacji ich prawidłowości lub do czasu rozpatrzenia jego sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Prawo to przysługuje także w sytuacji gdy zdaniem Uczestnika przetwarzanie jego danych jest niezgodnie z prawem, lecz nie chce on aby dane te zostały od razu usunięte lub w przypadku gdy dane są mu potrzebne dłużej niż zakładał przyjęty okres przetwarzania, z uwagi na kwestie ustalenia lub obrony roszczeń),
  3. prawa do żądania usunięcia danych zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 6 Ustawy i art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),
  4. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie umowy – prawa do przeniesienia Danych Osobowych zgodnie z art. 20 RODO, tj. do otrzymania od Organizatora swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także do żądania ich przekazania do innego administratora danych; Prawo to dotyczy tylko Danych Osobowych dostarczonych Organizatorowi przez Uczestnika i przetwarzanych na podstawie jego zgody lub na podstawie umowy, które mają postać elektroniczną,
  5. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu – prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, w przypadku, gdy dane są przetwarzane przez Organizatora w ramach realizacji swoich prawnie usprawiedliwionych interesów (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO).
 7. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych oraz realizacją praw przysługujących Uczestnikom można kontaktować się z Organizatorem kierując korespondencję na adres jego siedziby lub adres poczty elektronicznej: [email protected]. Ponadto Uczestnik ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Organizatora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Organizator nie wyznaczyły inspektor ochrony danych w swojej organizacji.

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej marki Piapimo: www.piapimo.com.
 3. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu, o ile nie wpłynie to na prawa nabyte Uczestników.
We fulfil orders within 48 hours

14 days to return the goods

Care for the environment

100% satisfied customers

Are you leaving ? Catch a 10% discount🤩

Discount validity:

minutes
seconds
pszczola.jpg

Choose products

iconfinder-icon (1)

Add to cart

iconfinder-icon

Enter the coupon in the cart

Your discount coupon - enter it in the cart.

PIAPIMO10

Thank you for your trust. A 10% discount flies to you 🤩

Discount validity:

minutes
seconds
pszczola.jpg

Choose products

iconfinder-icon (1)

Add to the cart

iconfinder-icon

Enter the coupon in the cart

Your discount coupon - enter it in the cart.

BEE10

We use cookies. By using our website, you accept their use. Privacy policy – click here.